022424049

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement van het gemeentelijk zwembad 


 "Le Neptunium" in Schaarbeek
         


ALGEMEEN REGLEMENT 

Art. 1 Het zwembad "Le Neptunium" wordt beheerd door de VZW Sport 1030, die een beleid van integratie en insluiting voert door de toegang tot sportinfrastructuur voor iedereen te bevorderen. Het wordt bestuurd door drie organen met de volgende hiërarchie en opdrachten:
- De Algemene Vergadering bepaalt de richting, de visie en de doelstellingen op lange termijn.
- De Raad van Bestuur bepaalt de strategische doelstellingen op middellange termijn en heeft beslissingsbevoegdheid over de operationele keuzes. Hij wordt bijeengeroepen in geval van ernstige geschillen, gerechtelijke procedures (wanneer hij de VZW vertegenwoordigt) en permanente uitsluiting.
- Het Directiecomité (hierna "de Directie" genoemd) is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de werking van de infrastructuur. Het heeft beslissingsbevoegdheid over operationele keuzes op korte termijn met onmiddellijk effect. Zij handhaaft dit reglement in de hele vestiging en bestraft eventuele inbreuken.

Art. 2 Dit reglement heeft tot doel de veiligheid, de rust, de orde en de hygiëne in het zwembad te waarborgen. Door middel van dit reglement zijn de Directie en het personeel van de vestiging verantwoordelijk voor de normale werking van de vestiging, in het algemeen belang. Zij passen dit reglement toe door te zorgen voor de dagelijkse leiding van en het toezicht op de vestiging.

Art. 3 Dit reglement wordt zichtbaar en permanent in de vestiging opgehangen.

Art. 4 Het zwembad is toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid van godsdienstige, politieke of filosofische overtuiging, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van het decreet van de Regent van 24 juli 1948.

Art. 5 Elke persoon of groep die het zwembad betreedt, moet zich zonder voorbehoud houden aan dit reglement, alsook aan de uitbreidingen of verwijzingen ervan in de vorm van affiches en pictogrammen die zich in om het even welk deel van de inrichting bevinden en er integraal deel van uitmaken. 

Art. 6 Alle gebruikers zijn verplicht de instructies en aanwijzingen van het personeel van de inrichting op te volgen. 

Art. 7 De regels, openingstijden en prijzen worden vastgesteld door de Directie en de Raad van Bestuur en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Art. 8 Iedereen die het zwembad betreedt, moet de toegangsprijs betalen, tenzij de Directie een uitzondering heeft goedgekeurd.

Art. 9 Alle diensten en diverse verhuringen zijn vooraf betaalbaar tegen tickets of abonnementen, uitsluitend aan de kassa. 

Art. 10. Een automaat voor zwemmateriaal is beschikbaar in de hal. In geval van een fout bij de keuze, een artikel dat vastzit in de automaat of een defect product, moet de koper zich naar het onthaal begeven voor terugbetaling of vervanging.

Art. 11. Het gebruik van tabak, alcohol of drugs is ten strengste verboden in het zwembad.

Art. 12.    Affiches, reclame, foto's en video's mogen alleen met toestemming van de Directie worden aangebracht. De Directie behoudt zich het recht voor om de plaatsen van de affiches aan te wijzen en elke affiche te weigeren die zij ongepast acht. 
 
Art. 13.    De Directie kan op elk ogenblik, om technische redenen of redenen van overmacht, de tijdelijke of definitieve sluiting van de vestiging bevelen, zonder dat iemand schadevergoeding of schadeloosstelling kan eisen. 

Art. 14 Wie dit reglement niet naleeft of de bevelen van het personeel niet opvolgt, kan uit de instelling worden gezet of zijn abonnement verliezen, zonder dat hij aanspraak kan maken op het bedrag van het betaalde toegangsbewijs of abonnement.

TOEGANG TOT DE LOKALEN


Art. 15.    Het zwembad is toegankelijk voor het publiek volgens de tarieven en uren die aan de ingang zijn aangeduid. 
De laatste toegang is ten laatste 30 minuten voor het verlaten van het zwembad.
Zwemmers moeten het zwembad uiterlijk 30 minuten voor sluitingstijd verlaten. 

Art. 16 Alle gebruikers moeten op verzoek hun toegangsticket kunnen tonen aan het personeel.

Art. 17 De lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en de eigenaar moet op verzoek een identiteitsbewijs kunnen voorleggen. Elke inbreuk wordt bestraft met de onmiddellijke intrekking van het abonnement. 

Art. 18.    De Directie kan elk evenement organiseren, zelfs tijdens de openingsuren, en behoudt zich daarom het recht voor om de tijd te bepalen die zij nodig acht voor de volledige of gedeeltelijke evacuatie van het publiek, zonder compensatie. Het publiek wordt hiervan minstens 8 dagen op voorhand op de hoogte gebracht door middel van berichten aan de kassa en online.

Art. 19. Toegangsbewijzen of abonnementen worden in geen geval terugbetaald. 

Art. 20.    De toegang tot het gebouw is verboden voor 
 Personen die dronken of abnormaal opgewonden zijn. 
 Personen onder invloed van verdovende middelen of andere illegale stoffen. 
 Personen die lijden aan of verdacht worden van besmettelijke ziekten.
 Personen die duidelijk onrein zijn.
 Personen met gekende huidziekten of letsels.

Art. 21.     Kinderen jonger dan 10 jaar moeten tijdens hun verblijf in het etablissement begeleid worden door een volwassene die in staat is toezicht op hen te houden (en met schriftelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogd). Deze persoon zorgt ervoor dat de begeleide kinderen voortdurend onder toezicht staan.

Art. 22.    Dieren zijn niet toegelaten in de inrichting.

Art. 23.    De zwembaden zijn ook toegankelijk voor groepen, clubs of verenigingen die een specifieke activiteit beoefenen in het zwembad, tijdens of buiten de openingsuren voor het publiek, maar altijd volgens de voorwaarden en het schema die door de Directie zijn vastgelegd. Het specifieke gebruik van de installaties moet duidelijk worden vastgelegd in een gebruiksovereenkomst die door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd.

Art. 24.    De gebruikers moeten ervoor zorgen dat de lokalen schoon en netjes worden achtergelaten. Dit geldt voor alle ruimten van de faciliteit, in het bijzonder de kleedkamers, zowel individueel als collectief, de sanitaire voorzieningen, de zwembaden en de hal.
In het geval van groepen zal de verantwoordelijke van de groep erop toezien dat de zedelijkheid en discipline worden gehandhaafd. 

Art. 25.     De installaties kunnen worden verhuurd aan bepaalde sportverenigingen of andere groepen, met het oog op het houden van evenementen, sportuitvoeringen of andere speciale evenementen zoals filmopnames of reclame. In dit geval is de toegang niet toegestaan voor het publiek, dat minstens 8 dagen op voorhand verwittigd wordt via affiches aan de kassa en online. Elk bijzonder gebruik van de faciliteiten moet duidelijk worden vastgelegd in een gebruiksovereenkomst die door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd.

Art. 26.    De toegang tot de zwembadruimten is strikt voorbehouden aan behoorlijk geklede zwemmers en begeleiders en aan het personeel van de instelling.

Art. 27.    Niet-zwemmers en toeschouwers bij sportevenementen hebben geen toegang tot de zwembaden. Enkel toeschouwers die zich moeilijk kunnen verplaatsen en daarom de lift moeten gebruiken, hebben toegang tot de zwembaden op het gelijkvloers.

Art. 28.    De lift is uitsluitend voorbehouden voor personen die slecht ter been zijn en de trap niet kunnen gebruiken. Alle andere gebruikers moeten de trap gebruiken.

Art. 29.    Een rustzone kijkt uit op de zwembaden. De toegang tot deze zone is verboden in badkledij. Niet-alcoholische dranken en etenswaren zijn toegestaan.

Art. 30.    Het zwembad is aangepast aan de normen die gelden voor personen met beperkte mobiliteit. Er zijn specifieke sanitaire voorzieningen aanwezig die toegankelijk zijn via de lift in de inkomhal. Er is ook een lanceermast beschikbaar.

Art. 31.    Rond de ingang van het zwembad zijn parkeerplaatsen en fietsenrekken voorzien. Elk voertuig, al dan niet gemotoriseerd, dat geparkeerd staat in de inkomhal of de hal kan verwijderd worden. Het zwembad kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

BEVEILIGING
Art. 32 Bij een groot aantal gebruikers kan de bezetting van het zwembad beperkt worden tot 60 minuten en kan de toegang tijdelijk opgeschort worden. Elke gebruiker die deze tijdslimiet overschrijdt, moet een tweede bad betalen aan het normale tarief, zelfs als hij houder is van een abonnement.

Art. 33.    Tijdens de openingsuren voor het publiek moet elke groep, om toegelaten te worden, begeleid worden door een verantwoordelijke, al dan niet zwemmer, die erop toeziet dat de orde en de discipline gehandhaafd worden tijdens hun aanwezigheid in de inrichting, volgens de instructies van de badmeester die op dat moment dienst heeft. 

Art. 34.    Personen die niet kunnen zwemmen, moeten ervoor zorgen dat ze zich niet begeven in zones waar ze geen houvast hebben.

Art. 35. Het is verboden om 

 andere zwemmers te hinderen door handelingen of houdingen die niet stroken met het respect voor anderen of met de goede sportiviteit. 
 spelletjes te spelen die gevaarlijk zijn of anderen kunnen hinderen, zowel in het zwembad als in de installaties. Het gebruik van ballen is verboden in het zwembad tijdens de openingsuren voor het publiek.
 te rennen op de stranden, badgasten op te jagen of te blokkeren in het water, te schreeuwen en op welke manier dan ook de rust te verstoren.
 schade te veroorzaken aan de faciliteiten.
 gevaarlijke, giftige, explosieve of agressieve producten die ontvlambaar zijn of de installaties kunnen bevuilen, in de inrichting te brengen.

Art. 36.    Activiteiten die verder gaan dan de normale zwempraktijk (intensieve training, langdurige statische apneu, het dragen van een verzwaarde gordel, diepzeeduiken, enz.) zijn verboden tijdens de openingsuren voor het publiek. Hiervoor zijn clubs met erkende instructeurs en toegewijde badmeesters actief in het zwembad.

Art. 37.    Alle zwemmers moeten zich ervan vergewissen dat het zwembad vrij is alvorens te springen of te duiken. 
Art. 38. Springen en duiken zijn enkel toegestaan vanop de daartoe voorziene platformen op het einde van de gang in het hoofdzwembad. Ze zijn ten strengste verboden in ondiep water.

Art. 38.    De Directie behoudt zich het exclusieve recht voor om zwemlessen en andere activiteiten in haar etablissement uitsluitend via clubs en verenigingen te laten verlopen.  
Met uitzondering van schoollessen en -clubs, waarvoor de Directie vooraf dispensatie heeft verleend, is het voor iedereen buiten de vestiging verboden om enige (commerciële of andere) lesactiviteit uit te oefenen.

Art. 39.    Groepen die buiten de normale openingsuren worden toegelaten, moeten gedurende de hele tijd dat ze het zwembad in gebruik hebben, zorgen voor de aanwezigheid van een houder van een hoger attest voor waterredding, afgeleverd of goedgekeurd door de bevoegde administratieve overheid krachtens de wetgeving tot organisatie van de sport in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of het gelijkwaardige attest. Ze moeten zich houden aan de bezettingsovereenkomst die ze ondertekend hebben. 

Art. 40.    Het gebruik van planken, zwemvliezen en ander materiaal in de zwembaden is onderworpen aan het voorafgaand akkoord van de badmeester. 

1 § : De instelling beschikt over zwemuitrusting die gratis ter beschikking wordt gesteld. Accessoires die specifiek zijn voor diepzeeduiken mogen alleen worden gebruikt tijdens de uren die zijn gereserveerd voor duikclubs.

2 § : De gebruikers mogen hun eigen zwemuitrusting meenemen. Hij neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich in geval van schade, verlies of diefstal. Het personeel heeft het recht deze uitrusting te weigeren om redenen van hygiëne, veiligheid of het comfort van andere gebruikers.

Art. 41.    Enkel sportmateriaal is toegelaten; alle andere voorwerpen (boeien, ballen, enz.) zijn verboden.

Art. 42.    Het is verboden om eender welk voorwerp mee te brengen dat geen verband houdt met de wateractiviteiten.

Art. 43.    Alle elektronische apparatuur is ten strengste verboden in de zwembaden.

Art. 44.    Noodapparatuur kan een leven redden. Behoudens overmacht is het gebruik van reddings-, eerstehulp- en brandbestrijdingsmiddelen uitsluitend voorbehouden aan personeelsleden van de vestiging. 

Art. 45.    De toegangswegen moeten vrij blijven van voertuigen. Het is verboden fietsen, motorfietsen en andere gelijkaardige voertuigen mee te nemen in de vestiging. 

Art. 46.    Het is ten strengste verboden te parkeren voor het zwembad. De enige voertuigen die het Houffalizeplein mogen betreden, zijn de schoolbussen in de afzetzone en de eventuele bestelwagens. Elk ander voertuig, al dan niet gemotoriseerd, dat niet op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd staat, wordt onmiddellijk verwijderd en beboet.

HYGIËNE

Art. 47.    Alle gebruikers moeten zich grondig douchen en hun voeten ontsmetten in het voetbad alvorens de baden te betreden. 

Art. 48.     Er moet badkledij gedragen worden die strikt voorbehouden is voor dit doel. Enkel conventionele zwemkledij is toegestaan, evenals wetsuits die ontworpen zijn om in te baden en die het lichaam geheel of gedeeltelijk bedekken. Korte broeken, rokken en loszittende kleding zijn niet toegestaan. Een bijlage geeft een overzicht van alle geaccepteerde en afgekeurde zwemkleding. Wie deze regels niet naleeft, wordt de toegang tot het zwembad geweigerd.

Art. 49.    Het is ten strengste verboden schoenen te dragen in de kleedkamers, de toiletten en rond de zwembaden.

Art. 50. Het is verboden om voorwerpen of afval in het zwembad te gooien of achter te laten.

Art. 51. Het is verboden om producten te gebruiken of aan te brengen die het water van de zwembaden kunnen verontreinigen - in het bijzonder zeep, crèmes en oliën.

Art. 52.    Alle gebruikers zijn verplicht zich tijdens hun bezoek aan de inrichting te presenteren en zichtbaar een correcte hygiëne te handhaven, bij gebreke waarvan hen de toegang tot de lokalen kan worden ontzegd.

Art. 53. Roken en spuwen zijn verboden binnen de gebouwen van het zwembad. 


Art. 54.    Het is verboden eten en drinken te nuttigen binnen de zwembadomheining, met uitzondering van de inkomhal en de ontspanningsruimte. Art. 54. Alleen plastic waterflessen of bidons zijn toegestaan voor zwemmers tijdens hun trainingen.

BADKLEDING


Art. 55.    In overeenstemming met artikel 46 is het dragen van gepaste, reglementaire zwemkledij verplicht, behalve voor de personeelsleden verbonden aan de instelling, die hun eigen reglementaire kledij hebben.

Art. 56.    Badmutsen moeten door alle zwemmers gedragen worden.

Art. 57.    De gebruikers mogen zich niet uitkleden of omkleden buiten de daartoe voorziene lokalen. Art. 58. Er mogen zich niet meer dan één persoon tegelijkertijd in een individuele cabine bevinden, tenzij het kinderen zijn (tot 10 jaar) onder begeleiding van een ouder of voogd.

Art. 58.    De toegang tot de zwembaden wordt niet toegestaan: 

 aan personen die niet gekleed zijn in een schone, nette, conventionele zwemkleding die uitsluitend bestemd is om in te zwemmen. 
 aan personen die eender welk soort schoeisel dragen; 
 aan personen die geen badmuts dragen die het haar volledig bedekt;
 aan personen die de douche- en voetbadprocedures niet gerespecteerd hebben.

Art. 59.    De toegang tot de inkomhal en de ontspanningsruimte is verboden voor personen die zwemkledij dragen. 

Art. 60.    De toegang tot de zwembaden en de lockers gebeurt via een slim polsbandsysteem: 
- zwemmers met een abonnement krijgen er één uitgereikt die ze gedurende hun abonnement houden. 
- Gelegenheidszwemmers krijgen er een bij de kassa en leveren hem in bij vertrek.

Als je je kluisjesnummer bent vergeten, zijn er scannerterminals beschikbaar naast de kluisjeseilanden.

Zwemmers zijn verantwoordelijk voor het polsbandje dat ze hebben gekregen. Bij verlies of breuk wordt een bedrag van € 20 in rekening gebracht. 
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 


Art. 61.    De gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.
De Directie wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk ongeval dat door de gebruikers van het zwembad wordt veroorzaakt. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor de schade die ze kunnen toebrengen aan derden, aan de uitrusting of aan de lokalen. 

Art. 62.    De Directie en het personeel van het etablissement wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van beschadiging, verlies of diefstal van kleding of voorwerpen in het etablissement.

Art. 63.    Iedereen die opzettelijk of onopzettelijk schade toebrengt aan de voorzieningen of de uitrusting is burgerlijk aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Art. 64.    Alle begeleidende volwassenen zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun groep en moeten ervoor zorgen dat alle leden dit reglement naleven. 

Art. 65.    Spelen en alle andere uitrusting die ter beschikking van het publiek worden gesteld, worden gebruikt onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ze kunnen te allen tijde verboden worden.

Art. 66.    De Directie en het personeel dat aan de inrichting is toegewezen, zijn gemachtigd om elke beschadiging of aantasting na ingebruikname te noteren en, indien nodig, hiervoor een formulier in te vullen. Dit formulier moet de handtekening dragen van de ambtenaar die de vaststellingen heeft gedaan en van de verantwoordelijke van de betrokken groep of club.

STRAFFEN 
Art. 67.    Elke persoon die dit reglement niet naleeft of die schade toebrengt aan het gebouw of de uitrusting, kan, naast de vergoeding van de veroorzaakte schade, onmiddellijk uit het zwembad worden gezet en gerechtelijk worden vervolgd, naargelang de ernst van de overtreding.

Art. 68.    Aan verenigingen of personen die dit reglement, de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van het zwembad of de gegeven instructies niet naleven, kunnen boetes worden opgelegd. Het bedrag van de boete wordt bepaald door de Raad van Bestuur op basis van bewezen feiten. 

Art. 69.    Zonder afbreuk te doen aan enig rechtsmiddel, beslist de Directie over de eventuele maatregelen in alle gevallen die niet onder dit reglement vallen. Klachten of suggesties van welke aard ook moeten schriftelijk aan de Directie worden gericht. 

Art. 70.    In geval van een ernstig geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 


ETHISCH CHARTER

Art. 71.    Alle sportgroepen en verenigingen die gebruik maken van het zwembad "Le Neptunium" respecteren de gelijkheid van mannen en vrouwen en bestrijden elke vorm van discriminatie. De sportactiviteiten bevorderen de sociale integratie om de waarden van VZW Sport 1030 te respecteren. De directie tolereert geen enkele vorm van racisme, antisemitisme, seksisme of homofobie en bestraft elke daad gepleegd door een gebruiker, sportgroep of vereniging.