022424049

INTERNE VOORSCHRIFTEN

Huishoudelijk reglement sportpark Terdelt 


ALGEMEEN REGLEMENT


Art. 1 Het sportpark Terdelt aan het Terdeltplein 1 te Schaarbeek, eigendom van de gemeente Schaarbeek, wordt beheerd door de vzw SPORT 1030, binnen de grenzen bepaald door de concessieakte van 17/08/1984, bijgewerkt op 15/01/1985, 22/04/1986, 020/01/1989, 29/05/2002 en 30/04/2006.

Art. 2 De VZW Sport 1030 voert een beleid van integratie en insluiting door de toegang tot sportfaciliteiten voor iedereen te bevorderen. Het doel van dit reglement is de veiligheid, de rust, de orde en de hygiëne op het park te verzekeren. Door middel van deze regels zijn het management en het personeel dat is toegewezen aan de faciliteit verantwoordelijk voor het normale verloop van de operatie, in het algemeen belang. Zij passen deze regels toe door te zorgen voor de dagelijkse leiding van en het toezicht op de vestiging.

Art. 3 Dit reglement is van toepassing op alle lokalen en bijgebouwen van het sportpark. Zij is van toepassing op alle personen die gebruik maken van het sportpark, hetzij als gebruiker van de faciliteiten, hetzij gewoon als bezoeker. Dit reglement wordt zichtbaar en permanent opgehangen in de lokalen.

Art. 4 Alle gebruikers worden verzocht te allen tijde de instructies van het parkpersoneel op te volgen, die voorrang hebben op alle andere instructies of aanwijzingen. 

Art. 5 Het is ten strengste verboden een motorvoertuig te parkeren op het terrein van sportpark Terdelt. ASBL Sport 1030 behoudt zich het recht voor om de politie in te schakelen om de naleving van deze regels af te dwingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE FACILITEITEN
Art. 5 Het sportpark is het hele jaar open en de faciliteiten zijn toegankelijk van 7u30 tot 22u. Het park omvat volgende faciliteiten:

- 1 voetbalveld

- 1 atletiekbaan + springterreinen (verspringen, hoogspringen, polsstokhoogspringen) en werpterreinen (hamer, speer, discus, kogelstoten).

- 5 outdoor tennisbanen

- 2 overdekte tennisbanen (onder een bubbel)

- 1 gymnastiek/trainingszone-1 kinderspeelplaats

Art. 6 Het sportpark is toegankelijk voor iedereen, ongeacht religieuze, politieke of filosofische overtuiging, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 van het Regentsbesluit van 24 juli 1948.

Art. 7 Het gebruik van de installaties is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de VZW, die de voorwaarden bepaalt. Deze toelating kan ook onderworpen worden aan de betaling van een bijdrage in de kosten voor het beheer van de installaties.

Art. 8 Het sportpark is het hele schooljaar toegankelijk voor de leerlingen van de vrije scholen, de Staat en de gemeente Schaarbeek, onder de voorwaarden bepaald door de VZW, op aanvraag van de directeur van de school.

Art. 9 Naschoolse groepen en sportclubs kunnen de toelating vragen om het sportpark te gebruiken. De toelating wordt verleend door de VZW en wordt geregeld door een specifieke overeenkomst.

Art. 10 Een overeenkomst opgesteld door de VZW en goedgekeurd door de Raad van Bestuur legt de voorwaarden, dagen en uren vast die gereserveerd zijn voor clubs of individuen. Het bezettingsschema wordt gepubliceerd op de website.

Art. 11 De gebruiker van een sportaccommodatie mag deze niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze werd vergund. Hij mag evenmin aanspraak maken op een verlenging van de duur van het hem toegekende gebruik.

Art. 12 De titularis van een gebruiksvergunning mag deze vergunning niet overdragen aan andere personen of groepen zonder het uitdrukkelijke akkoord van de VZW.

Art. 13 Elke groep of club is verantwoordelijk, via zijn afgevaardigde, voor het correct gebruik van de kleedkamers en douches en voor de naleving van dit reglement.

Art. 14 Voor geen enkel evenement mag een toegangsprijs gevraagd worden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de VZW, en op voorwaarde dat dit geen belemmering vormt voor het vrij gebruik van de andere faciliteiten van het sportpark door groepen die daartoe gemachtigd zijn.

Art. 15 Elke bezoeker is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt aan de lokalen, het meubilair, de uitrusting of de beplantingen. Groepsleiders (leraren, instructeurs, clubmanagers, enz.) zijn verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door hun groep of door de schuld van hun groep. Elke vorm van schade is de verantwoordelijkheid van de veroorzaker.

Art. 16 Leerlingen van scholen of naschoolse clubs worden alleen toegelaten onder toezicht van een leraar, een instructeur, een afgevaardigde of een verantwoordelijke leider